Privacyverklaring B-TRAY

B-TRAYding Nederland BV, gevestigd aan de Nieuwe Gracht 71, 2611 DV Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-/bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nieuwe Gracht 71
2611 DV Delft
Telefoon: 0031 (0)23 542 12 12
www.btray.com

Bas Ronteltap is de Functionaris Gegevensbescherming van B-TRAYding Nederland BV en is te bereiken via bas@btray.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

B-TRAYding Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u producten/diensten bij ons afneemt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons-/bedrijfsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via de website, per e-mail en/of telefonisch:
  • Contactgegevens aanvrager: naam bedrijf, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
  • Betaalgegevens: factuurnaam, factuuradres, bankrekeningnummer, BTW nummer
  • Afleveradres voor onze producten
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B-TRAYding Nederland BV verwerkt uw persoons-/bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij u af te leveren

B-TRAYding Nederland BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@btray.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

B-TRAYding Nederland BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B-TRAYding Nederland BV) tussen zit.

B-TRAYding Nederland BV gebruikt de volgende programma’s/systemen:

 • E-mail communicatie via webbased mailingsysteem: B-TRAYding Nederland BV gebruikt een webbased mailingsysteem voor e-mail communicatie, specifiek voor het versturen van nieuwsbrieven. Uw e-mailadres wordt hierin opgeslagen. Er is sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw gegevens.
 • Teleboekhouden: B-TRAYding Nederland BV gebruikt een teleboekhoudsysteem voor het verwerken van opdrachten en facturen. Uw factuurgegevens worden hierin opgeslagen. Er is sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw gegevens.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

B-TRAYding Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoons-/bedrijfsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn  Reden
Telefoonnummer > 7 jaar ten behoeve van evt. nazorg
E-mailadres > 7 jaar ten behoeve van evt. nazorg
Overige persoonsgegevens > 7 jaar ten behoeve van evt. nazorg
Betaalgegevens > 7 jaar verplichting belastingwetgeving

 

Delen van persoonsgegevens met derden

B-TRAYding Nederland BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens over gebruik en cookies van de website

B-TRAYding Nederland BV maakt gebruik van cookies om:

 • De taal te onthouden waarin de bezoeker de website gebruikt
 • Bots te weren van de website (beveiliging van het offerteformulier)

Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons-/bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B-TRAYding Nederland BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@btray.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

B-TRAYding Nederland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B-TRAYding Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van B-TRAYding Nederland BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (Secure Socket Layer) om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De URL van alle webpagina’s van B-TRAYding Nederland BV begint met https en er wordt een afbeelding van een hangslotje getoond.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@btray.com 

Scroll naar boven

Partner Login